تبلیغات
ایران سراى امید - شرح دعای معراج
ایران سراى امید
وبلاگى براى همه ایرانیان، دانلود موسیقی، فروشگاه اینترنتی 

 

 

 

از حضرت رسول اکرم (ص) منقولست آن شبی که مرا به معراج بردند از تمامی آسمانها گذشتم تا به آسمان هفتم رسیدم و آنچه دیده بودم با خدای تعالی بی واسطه سخن گفتم و مراجعت نمودم چون به مقام جبرئیل رسیدم گفتم : یا جبرئیل این چه دعائیست که جمله فرشتگان می خوانند؟ گفت : یا محمد این همان دعا است که از جانب حق برای شما آوردم و خدای تعالی میفرماید که هر که از آدم تا خاتم این دعا را بخواند یا با خود دارد عزیز و مکرم گردد و حاجتش برآورده گردد و حق تعالی هیچ حجاب در میان او و خودش نگذارد و او را از جمیع بلایا محفوظ فرماید و اگر از آدم تا خاتم جمع شود و جمیع دریاها مرکب گردد وآسمان و زمین کاغذ گردد چندان نویسند که همه فرشتگان مانده شوند و دریا خشک شود , آسمان و زمین تمام شود نمی توانند ثواب این دعا را بنویسند و از هزار یکی نوشته نشود و خواننده ی این دعا و دارند ه ی این دعا را تنگی دست ندهد و تا روز اجل بستگی در کار وی نشود ودر روز قیامت حساب را از وی بردارند و بی حساب داخل بهشت شود. یا محمد, دارنده و خواننده ی این دعا رستگاری یابد.

هر کس در عمر خود این دعا را یکبار بخواند و اگر نتوانست گوش دهد یا با خود دارد چنان باشد که چهل هزار ختم قرآن کرده باشد وچهل هزار حج کرده و چهل هزار گوسفند قربانی کرده باشد و چهل هزار بنده آزاد کرده و چهل هزار مسکین را طعام داده و چهل هزار بنده را پوشانده باشد و تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود و قرآن محمد المصطفی خوانده باشد و اگر بیمار باشد چنانچه طبیبان از معالجه ی آن عاجز باشند چون این دعا را به آن بیمار دهند و بر بالین وی گذارند شفا یابد واگر کسی قرض دار باشد این دعا را بخواند  ,حق تعالی دین او را ادا فرماید و اگر کسی کاهل نماز باشد این دعا را با خود دارد حق تعالی دل او را روشن گرداند حریص نماز شود.

اگر زنی دشوار زاید این دعا را بر آب خواند بخورد و به آسانی بار نهد و اگر کسی را بسته باشند این دعا را بر موم گیرند و بر کمر وی بندند فی الحال گشاده گردد و اگر بخت دختر بسته باشد این دعا را بخواند یا با خود دارد بخت او گشاده و اگر کسی را به پای دار برند این دعا را برای او بخوانند و بدمند یا در نزد آنکس باشد هیچ  

ضرری به او نرسد و اگر جهت فرزند بخواند خداوند عالم پسری به وی عطا فرماید.

دارنده ی این دعا از گزند مار و عقرب و زبان بدگویان ایمن گردد.

خواننده ی این دعا از درد گوش و درد سر و درد چشم و درد دل و جگر و فالج و غلوه و جمیع دردها و بلاها ایمن گردد و هر کس این دعا را با خود به گور برد حق سبحانه او را ببخشد و سکرات موت را بر وی آسان گرداند و از عذاب قبر و سوال منکر و نکیر ایمن گردد و در روز جزا چهل هزار فرشته به استقبال وی برآیند تا داخل بهشت می کنند و شرح این دعا بسیار بود اما مختصر کردیم تا ملال نگردد, بسیار مجرب است و الله اعلم باصواب.

 

آخرین مطالب
تبلیغات


دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود فیلم

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار